Web Analytics

Nå kan du sende inn søknad om momskompensasjon

Norsk Rotary Forum skal administrere ordningen på vegne av alle distrikter og rotaryklubber i Norge. Alle rotaryklubber skal forholde seg Norfo, og rapportere til Norfo (ikke direkte til Lotteri- og Stiftelsestilsynet).


Momskompensasjon 2019 
Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

Lovteksten for ordningen finner dere i sin helhet her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-12-108 
Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-23-1600 

Norsk Rotary Forum skal administrere ordningen på vegne av alle distrikter og rotaryklubber i Norge. Alle rotaryklubber skal forholde seg Norfo, og rapportere til Norfo (ikke direkte til Lotteri- og Stiftelsestilsynet). 

Generell informasjon om ordningen:
Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til Norfo) for klubber og distrikter er satt til 15. juni 2019.
• Det er frivillig å være med i ordningen, men Norfo anbefaler alle å rapportere inn slik at flest mulig vil motta kompensasjon. 
• Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2017/2018, avsluttet 30. juni 2018, som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon 2019. Det er ikke anledning til å søke om momskompensasjon for tidligere år enn regnskapsåret 2017/2018.
Søknadsprosedyre (se også eget punkt): Alle med brutto driftskostnader over kr 5 millioner må fylle ut et eget søknadsskjema, samt innhente revisorbekreftelse. Alle under kr 5 millioner i brutto driftskostnader skal rapportere inn brutto driftskostnader til Norfo på vedlagte Innsamlingsformular.
Det er ingen minstegrense for å søke momskompensasjon. 
Minstegrensen på kr 200.000 i søknadssum, som er angitt i forskriftens § 8 gjelder ikke for den enkelte klubb, men for Rotary totalt sett. Dette blir ivaretatt. 
• Det er krav om at den enkelte klubb må være registrert i Frivillighetsregisteret (ref. vedlagte brev fra Lotteritilsynet). Hvis din klubb ikke er registrert MÅ dette ordnes først. Org.nr. fra Brønnøysundregistrene skal settes inn på søknadsformularet.
Beregningsmodellen som benyttes for utregning av kompensasjon tar hensyn til at en del av driftskostnadene ikke er mva-belagt (bl.a. lønnskostnader, kontingenter og TRF bidrag) Dersom rammen for ordningen (kr 1,3 milliarder i 2018) ikke er tilstrekkelig, vil det bli gjort avkorting av søknadsbeløpet. Det må påregnes at det vil bli avkorting i 2019. 

I 2018 (for regnskapsåret 2017) fikk 24.055 lag og foreninger utbetalt momskompensasjon på tilsammen 1,42 milliarder kroner. Avkortinga ble på 25,5 % av det godkjente søknadsbeløpet. 

Innrapportering (søknadsprosedyre): Brutto driftskostnader under kr 5 millioner: • Alle klubber som i 2017/2018 hadde driftskostnader på under kr 5 millioner, skal kun rapportere ett enkelt tall. Tallet som skal innrapporteres er brutto driftskostnader 2018 (finanskostnader skal ikke være med) hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2018. Det skal gjøres fratrekk for evt. investeringer og avskrivninger i bygg, anlegg og annen fast eiendom som er kostnadsført i 2017/2018. Vær spesielt oppmerksom på dette dersom klubben har vært deltagende i store prosjekter. Det skal ikke gjøres fradrag for kontingenter, TRF-bidrag og lignende. 

Rapporteres på Søknadsformularet: (se link og QR-kode)

 Søknader mottatt i annet format vil ikke bli akseptert. 
Alle tall som settes inn skal være Heltall. Org.nr. og kontonummer skal kun inneholde tall, - ikke mellomrom eller andre tegn. Alle vil få direkte beskjed om søknaden er mottatt og godkjent.
For nærmere veiledning om utfylling, se forklaring i søknadsformularet. 

Dokumentasjon ved eventuell kontroll.
Det skal ikke sendes inn noen form for dokumentasjon utover det som er pålagt å sende inn (Søknadsformularet). Norsk Rotary Forum kan som en del av sitt kontrollarbeid pålegge søkeren å fremlegge tallgrunnlaget for søknaden (årsregnskap, revisjonsberetning, protokoll fra årsmøte, samt en oppstilling med forklaring på hvordan man har kommet frem til tallet som er innrapportert). 

Bortfall av kompensasjon 
Dersom en søker gir ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i forbindelse med søknad om kompensasjon, og dette medfører at kompensasjon utbetales uberettiget eller med et for stort beløp, vil det uberettigede beløpet kreves tilbakebetalt. (Ref. forskriftens § 24). 
Forventet utbetalingstidspunkt er slutten av desember 2019. 
For å lette mitt arbeid setter jeg pris på at søknaden sendes inn så snart som mulig. Det er ingen grunn til å vente! 

Henvendelser:
• Hvis dere har spørsmål, vennligst ta kontakt med økonomiansvarlig i Norfo, Terje Gaarden, Mobil: 920 27 316,  


Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer