shopify visitor statistics

Ledig verv i ungdomsutvekslingskomiteen - 2

Det spennende vervet som Korrespondent (Country Coordinator) for Europa, Asia, Afrika og Oseania er ledig fra 1. juli, og lyses ut for en 3-års periode. Søknadsfristen er 1. desember.

Vervet inngår Norsk Rotary Forums utvekslingskomité, og korrespondenten rapporterer direkte til MDYEO (Leder for Ungdomsutvekslingen i Norge).

MDYEO = Multi District Youth Exchange Officer.

 Mer opplysninger om vervet kan fås ved å kontakte MDYEO Rolf Thingvold på telefon 915 51 125 eller email: mdyeo@rotary.no

 Søknad med en enkel CV bes sendes til Norsk Rotary Forum v/styret, og kan sendes til sekretær Thor O. Olsen på email; thor.o.olsen@ntnu.no

Frist: 1. desember 2022.

 

Det påregnes å bruke en god del tid bl.a. eposter, møter (digitale og fysiske), avklaringer og oppfølging gjennom året.

Korrespondent for Ungdomsutvekslingskomiteen i Norsk Rotaryforum (Norfo)

funksjonsbeskrivelse

Multidistriktet (Norsk Rotary Forum) er et koordinerende organ mellom distriktene, herunder for arbeidet med ungdomsutvekslingen i Rotary i Norge.

Ungdomsutvekslingskomiteen ledes av Multi District Youth Exchange Officer (MDYEO), og består ellers av MDYEO’s stab, samt 6 distriktsansvarlige (DYEO).

Komiteleder (MDYEO) disponerer en stab for praktisk gjennomføring av ulike oppgaver. 

Stabens medlemmer oppnevnes hver for seg etter utlysing og søknad for 3 år om gangen, inngår i Norfos utvekslingskomite, og rapporterer til komiteleder (MDYEO). Det er utarbeidet egne funksjonsbeskrivelser for disse.

Pr 1. juli 2022 består komiteleders (MDYEOs) stab av:

·       Korrespondent Europa, Asia, Afrika og Oseania (ledig fra 1.7.2023)

·       Korrespondent Nord-, Mellom- og Sør-Amerika

·       Short Term koordinator Inbound (ledig umiddelbart)

·       Short Term koordinator Outbound

·       Koordinator for IT og vår database

·       Koordinator for innkjøp, arrangement og fakturering

·       Ansvarlig for opplæring (Språk- og Kulturkurs for Inbounds studenter)


Korrespondenten’s oppgaver og kvalifikasjoner:

-         har på vegne av MD og de norske distriktene ansvaret for all formell skriftlig kontakt mot utenlandske distriktene og samarbeidsparter i sitt område, samt skal sikre at all utveksling kun skjer med utenlandske distrikter som er godkjent/ sertifisert av RI (Rotary International).

-         skal, dersom spesielle vansker oppstår, straks orientere MDYEO om situasjonen. Etter konsultasjon med DYEO (distriktsansvarlig) gir korrespondenten råd til MDYEO, som sammen med DG (guvervøren) tar endelig avgjørelse.

-         skal sikre en tett og god kontakt og konstruktivt samarbeid mellom multidistriktet og det aktuelle distrikt om den videre praktiske prosess.

-         skriver og snakker godt engelsk, og kan holde presentasjoner ved behov (norsk/ engelsk). Engelsk er språket nesten all kommunikasjon foregår på.

Korrespondenten har blant videre følgende ansvar og hovedoppgaver:

·       Etablere og holde tett kontakt med de 6 norske Rotarydistriktene v/DYEO, og sammen med MDYEO utvelgelse av utvekslingsland og distrikt. Endelig fordeling gjøres i samråd med MDYEO i januar/ februar.

·       På vegne av de norske distriktene opprette kontakt med, inngå, følge opp, og evt. anbefale å avvikle avtaler om utveksling med sertifiserte multidistrikter og distrikter.

·       Motta og til rett tid videreformidle dokumentasjon og søknader fra Outbound Students til kontaktene i andre distrikter.

·    Motta og videreformidle dokumentasjon og søknader fra Inbound Students og dokumenter tilsendt fra kontaktene i andre distrikt, og sikre at dokumentasjon og søknader er fullstendig og i henhold til RI’s regelverk.

·       Utarbeide og sende en «Velkommen til Norge hilsen» til Inbound Students («korrespondentbrevet») med detaljert informasjon om året som kommer.

·       Følge opp inngåtte utvekslingsavtaler gjennom utvekslingsåret, herunder å besvare henvendelser og formidle spørsmål. Her er til tider en nokså omfattende epost korrespondanse.

·       I samråd med DYEO forestå saksbehandling over landegrensene ved uforutsette forhold, herunder spørsmål om «Early Return», jfr. pkt. 4.4 i Håndbok for tillitsvalgte. Det forutsettes tett samarbeid mellom MDYEO og det aktuelle distrikt i den enkelte sak (viser til vår Håndbok).

·       Delta distriktenes «Ambassadørkurs», «Informasjonsmøte for utreisende utvekslingsstudenter» og ordinære møter i Multidistrikts regi.

·       Utføre andre oppgaver som anses naturlig for at ungdomsutvekslingsarbeidet, herunder oppgaver som pålegges av MDYEO, på mest effektiv og hensiktsmessig måte.

 

·       Ansvarlig sammen med DYEO at alt rundt søknader er plass i vår Database.

I god tid før Inbound Students’ ankomst til Norge skal korrespondenten tilskrive dem med all nødvendig praktisk informasjon om Norge, visumregler, regler for oppholdstillatelse, forsikring, reiser, obligatoriske kurs, obligatoriske og frivillige fellesaktiviteter, samt rettigheter og plikter og annen evt. nødvendig informasjon.

«Rules for RI’s Youth Exchange Program in Multi-District Norway» skal vedlegges informasjonsskrivet.

Korrespondenten er ansvarlig for å følge opp at «Rules & Conditions» er signeret av utvekslingsstudenten og dennes foresatte og returneres til korrespondenten før utvekslingsstudenten ankommer Norge. Ved mottak av signert «Rules», skannes dokumentet og legges inn på angjeldende utvekslingsstudent i vår database.

 

Korrespondentene skal sikre god og fortløpende kontakt med samarbeidende multidistrikter og distrikter, og kan delta enten den årlige EEMA-konferansen (i Europa) eller på Pre Convention, forutsatt budsjettdekning i Multidistriktet.

Alt vedrørende reiseopplegg skal avklares med og godkjennes av MDYEO før fly og hotell bestilles og registrering til konferansen gjennomføres.

 Pr 1. juli 2022 ser organisasjonskartet slik ut:teenLede utv(MDYEO)(MDYEO)(MDYE(MDYEO)((MDYEO)(MDYEO)

Norsk Rotary Forum


(styret som består av 6 guvernører) 
Månedens Rotarytema er The Rotary Foundation

14. november 2023

Månedens Rotarytema er The Rotary Foundation

Har du lyst til å vite mer om hva Rotary Foundation er , kan du laste ned linken til Rotary International i denne artikkelen.

Rotary Norden nr. 6-2023

14. november 2023

Rotary Norden nr. 6-2023

Tema for denne utgaven av medlemsbladet er psykisk helse.

Slik ble poliodagen markert i Hamar

24. oktober 2023

Slik ble poliodagen markert i Hamar

Hamar Vest Rotaryklubb i distrikt 2305 har markert poliodagen med å vise seg fram på en av byens kjøpesentre. Roll-ups viser Rotarys innsatsområder og poliobekjempelse spesielt.

Er klubben din like godt forberedt på Poliodagen som disse?

23. oktober 2023

Er klubben din like godt forberedt på Poliodagen som disse?

Her er det noen har virkelig har rustet seg for innsats på «EndPolioNow» dagen den 24. oktober!
Er du/ din klubb like godt forberedt? Lykke til med innsatsen på Polio-dagen!

Tid for å planlegge markering av Poliodagen 24. oktober

10. oktober 2023

Tid for å planlegge markering av Poliodagen 24. oktober

Polio er en flyreise unna. Dersom du ikke revaksinerer deg, kan du være utsatt for smitte hvis du drar til Afghanistan eller Pakistan eller treffer uvaksinerte fra disse to landene. Rotary har jobbet i 35 år mot polio. Du finner poliobrosjyren nedenfor.

Distriktskonferansen 2305 i Charlottenberg

25. september 2023

Distriktskonferansen 2305 i Charlottenberg

Eda-Eidskog RKi arrangerte Distriktskonferansen i Sverige 22.-24. september.og Distriktsguvernør Anders Andersson er svensk. Tema var bla. psykisk helse/suicid og likestilling på mannsdominerte områder. Her kan du lese mer fra konferansen.

Rotary Norden nr. 5-2023

22. september 2023

Rotary Norden nr. 5-2023

Grunnutdanning og leseferdighet er månedens internasjonale månedstema. Rotary Norden tar denne gang for seg aktuelle skoletemaer i våre egne land med caser der Rotary er engasjert

Ledig verv i ungdomsutvekslingen i Rotary

6. september 2023

Ledig verv i ungdomsutvekslingen i Rotary

Har du lyst på et spennende verv som koordinator for sommerleirene i Norge? Short Term Youth Exchange Program (STEP) er en del av Rotarys samlede ungdomsutveklingsprogram. Søknadsfrist 1. nov.

Månedens Rotarytema er utdanning

3. september 2023

Månedens Rotarytema er utdanning

Rotary støtter prosjekter som gir bar og unge utdanning. Det er også viktig at jenter og kvinner får utdanning.

Hva er Rotary for deg?

30. august 2023

Hva er Rotary for deg?

Vi har spurt Arne, rotarymedlem og klubbpresident i år, hva Rotary betyr for ham. Har du lyst til å høre hva han svarer?

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer