shopify visitor statistics

Ledig verv i ungdomsutvekslingskomiteen - 2

Det spennende vervet som Korrespondent (Country Coordinator) for Europa, Asia, Afrika og Oseania er ledig fra 1. juli, og lyses ut for en 3-års periode. Søknadsfristen er 1. desember.

Vervet inngår Norsk Rotary Forums utvekslingskomité, og korrespondenten rapporterer direkte til MDYEO (Leder for Ungdomsutvekslingen i Norge).

MDYEO = Multi District Youth Exchange Officer.

 Mer opplysninger om vervet kan fås ved å kontakte MDYEO Rolf Thingvold på telefon 915 51 125 eller email: mdyeo@rotary.no

 Søknad med en enkel CV bes sendes til Norsk Rotary Forum v/styret, og kan sendes til sekretær Thor O. Olsen på email; thor.o.olsen@ntnu.no

Frist: 1. desember 2022.

 

Det påregnes å bruke en god del tid bl.a. eposter, møter (digitale og fysiske), avklaringer og oppfølging gjennom året.

Korrespondent for Ungdomsutvekslingskomiteen i Norsk Rotaryforum (Norfo)

funksjonsbeskrivelse

Multidistriktet (Norsk Rotary Forum) er et koordinerende organ mellom distriktene, herunder for arbeidet med ungdomsutvekslingen i Rotary i Norge.

Ungdomsutvekslingskomiteen ledes av Multi District Youth Exchange Officer (MDYEO), og består ellers av MDYEO’s stab, samt 6 distriktsansvarlige (DYEO).

Komiteleder (MDYEO) disponerer en stab for praktisk gjennomføring av ulike oppgaver. 

Stabens medlemmer oppnevnes hver for seg etter utlysing og søknad for 3 år om gangen, inngår i Norfos utvekslingskomite, og rapporterer til komiteleder (MDYEO). Det er utarbeidet egne funksjonsbeskrivelser for disse.

Pr 1. juli 2022 består komiteleders (MDYEOs) stab av:

·       Korrespondent Europa, Asia, Afrika og Oseania (ledig fra 1.7.2023)

·       Korrespondent Nord-, Mellom- og Sør-Amerika

·       Short Term koordinator Inbound (ledig umiddelbart)

·       Short Term koordinator Outbound

·       Koordinator for IT og vår database

·       Koordinator for innkjøp, arrangement og fakturering

·       Ansvarlig for opplæring (Språk- og Kulturkurs for Inbounds studenter)


Korrespondenten’s oppgaver og kvalifikasjoner:

-         har på vegne av MD og de norske distriktene ansvaret for all formell skriftlig kontakt mot utenlandske distriktene og samarbeidsparter i sitt område, samt skal sikre at all utveksling kun skjer med utenlandske distrikter som er godkjent/ sertifisert av RI (Rotary International).

-         skal, dersom spesielle vansker oppstår, straks orientere MDYEO om situasjonen. Etter konsultasjon med DYEO (distriktsansvarlig) gir korrespondenten råd til MDYEO, som sammen med DG (guvervøren) tar endelig avgjørelse.

-         skal sikre en tett og god kontakt og konstruktivt samarbeid mellom multidistriktet og det aktuelle distrikt om den videre praktiske prosess.

-         skriver og snakker godt engelsk, og kan holde presentasjoner ved behov (norsk/ engelsk). Engelsk er språket nesten all kommunikasjon foregår på.

Korrespondenten har blant videre følgende ansvar og hovedoppgaver:

·       Etablere og holde tett kontakt med de 6 norske Rotarydistriktene v/DYEO, og sammen med MDYEO utvelgelse av utvekslingsland og distrikt. Endelig fordeling gjøres i samråd med MDYEO i januar/ februar.

·       På vegne av de norske distriktene opprette kontakt med, inngå, følge opp, og evt. anbefale å avvikle avtaler om utveksling med sertifiserte multidistrikter og distrikter.

·       Motta og til rett tid videreformidle dokumentasjon og søknader fra Outbound Students til kontaktene i andre distrikter.

·    Motta og videreformidle dokumentasjon og søknader fra Inbound Students og dokumenter tilsendt fra kontaktene i andre distrikt, og sikre at dokumentasjon og søknader er fullstendig og i henhold til RI’s regelverk.

·       Utarbeide og sende en «Velkommen til Norge hilsen» til Inbound Students («korrespondentbrevet») med detaljert informasjon om året som kommer.

·       Følge opp inngåtte utvekslingsavtaler gjennom utvekslingsåret, herunder å besvare henvendelser og formidle spørsmål. Her er til tider en nokså omfattende epost korrespondanse.

·       I samråd med DYEO forestå saksbehandling over landegrensene ved uforutsette forhold, herunder spørsmål om «Early Return», jfr. pkt. 4.4 i Håndbok for tillitsvalgte. Det forutsettes tett samarbeid mellom MDYEO og det aktuelle distrikt i den enkelte sak (viser til vår Håndbok).

·       Delta distriktenes «Ambassadørkurs», «Informasjonsmøte for utreisende utvekslingsstudenter» og ordinære møter i Multidistrikts regi.

·       Utføre andre oppgaver som anses naturlig for at ungdomsutvekslingsarbeidet, herunder oppgaver som pålegges av MDYEO, på mest effektiv og hensiktsmessig måte.

 

·       Ansvarlig sammen med DYEO at alt rundt søknader er plass i vår Database.

I god tid før Inbound Students’ ankomst til Norge skal korrespondenten tilskrive dem med all nødvendig praktisk informasjon om Norge, visumregler, regler for oppholdstillatelse, forsikring, reiser, obligatoriske kurs, obligatoriske og frivillige fellesaktiviteter, samt rettigheter og plikter og annen evt. nødvendig informasjon.

«Rules for RI’s Youth Exchange Program in Multi-District Norway» skal vedlegges informasjonsskrivet.

Korrespondenten er ansvarlig for å følge opp at «Rules & Conditions» er signeret av utvekslingsstudenten og dennes foresatte og returneres til korrespondenten før utvekslingsstudenten ankommer Norge. Ved mottak av signert «Rules», skannes dokumentet og legges inn på angjeldende utvekslingsstudent i vår database.

 

Korrespondentene skal sikre god og fortløpende kontakt med samarbeidende multidistrikter og distrikter, og kan delta enten den årlige EEMA-konferansen (i Europa) eller på Pre Convention, forutsatt budsjettdekning i Multidistriktet.

Alt vedrørende reiseopplegg skal avklares med og godkjennes av MDYEO før fly og hotell bestilles og registrering til konferansen gjennomføres.

 Pr 1. juli 2022 ser organisasjonskartet slik ut:teenLede utv(MDYEO)(MDYEO)(MDYE(MDYEO)((MDYEO)(MDYEO)

Norsk Rotary Forum


(styret som består av 6 guvernører) 
Hvordan fortelle om Rotary?

18. november 2022

Hvordan fortelle om Rotary?

Kommunikasjonskomiteen i Rotary i Norge inviterer til digitale kurs om å pirre nysgjerrighet og vekke interesse for Rotary. Vi gir deg smarte verktøy, Philip deler sin historie og Lena Mjerskaug kommer. Vi kjører to like webinarer 30.11 og 1.12

Rotary Norden nr. 6 - 2021

10. november 2022

Rotary Norden nr. 6 - 2021

Tema i dette nummeret er energikrise og utvikling av grønn energi. Les om politikk og tiltak i de nordiske land. Fokusområdet "Energi og klima" vektlegges på flere nivå i Rotary. Les også hva RI-president Jennifer Jones brenner for.

For en kveld - for en dame!

2. november 2022

For en kveld - for en dame!

Det var en stor opplevelse for de mer enn 150 som fikk møte,Rotary Internationals øverste leder, Jennifer Jones i Ålesund 31. oktober.. Distriktsguvernør Gunhild Aalstad ønsket velkommen, mens Lidun Hareide fra Ulstein RK ledet programmet.

Nytt fra høstmøtet -  vi har suksess med mange utvekslingsstudenter

2. november 2022

Nytt fra høstmøtet - vi har suksess med mange utvekslingsstudenter

På høstmøtet på Gardermoen 29. okt. fortalte Rolf Thingvold at vi sendte ut 27 studenter og mottok 29 studenter til Norge inneværende rotaryår. Rotaryklubbene bidrar til å gi ungdom en opplevelse for livet og utveksling fremmer verdensforståelse og fred.

NORFO skifter navn

29. oktober 2022

NORFO skifter navn

Det har vært årsmøte og høstmøte i NORFO.
En av de viktigste beslutningene var å skifte navn.
Trykk på bildet og les mer.

Poliodagen ble markert på Hamar

28. oktober 2022

Poliodagen ble markert på Hamar

Medlemmer fra Hamar Vest Rotary klubb sto på stand for å markere Verdensdagen for polio 24. oktober. Mange folk gikk forbi, men noen stoppet opp for å høre om Rotarys innsats. Noen fikk en påminnelse om revaksinering. Gøy å treffe folk!

Info om Rotary-appen finner du her

23. oktober 2022

Info om Rotary-appen finner du her

Gå inn på fanen Nyheter og media, og trykk på Rotary App.

Ledig verv i ungdomsutvekslingskomiteen - 1

13. oktober 2022

Ledig verv i ungdomsutvekslingskomiteen - 1

Det spennende vervet som Short Term Coordinator Inbound er ledig, og lyses ut for en 3-års periode fra dags dato til 30.6.2026. Alternativ varighet kan avtales.
Frist for å søke er 1. desember.

Ledig verv i ungdomsutvekslingskomiteen - 2

13. oktober 2022

Ledig verv i ungdomsutvekslingskomiteen - 2

Det spennende vervet som Korrespondent (Country Coordinator) for Europa, Asia, Afrika og Oseania er ledig fra 1. juli 2023, og lyses ut for en 3-års periode fra 1.7.2023. Søknadsfristen er 1. desember.

Har du lyst til å lære mer om Rotary?

2. oktober 2022

Har du lyst til å lære mer om Rotary?

Her kan du lese mer om hva Rotary er og hvordan du kan bli medlem.

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer