Web Analytics

Ledig verv i ungdomsutvekslingskomiteen - 1

Det spennende vervet som Short Term Coordinator Inbound er ledig, og lyses ut for en 3-års periode fra dags dato til 30.6.2026. Alternativ varighet kan avtales. Frist for å søke er 1. desember.

Short Term Coordinator Inbound

Multidistriktet (Norsk Rotary Forum - Norfo) er et koordinerende organ for de seks distriktene, herunder for arbeidet med 
Ungdomsutvekslingen i Rotary i Norge. Ungdomsutvekslingskomitéen ledes av Multi District Youth Exchange Officer (MDYEO), og 
består ellers av komiteleders (MDYEOs) stab, samt 6 distriktsansvarlige (DYEO), en fra hvert distrikt. MDYEO = Multi District Youth 
Exchange Officer.


Komiteleder (MDYEO) disponerer en stab for praktisk gjennomføring av ulike oppgaver. Stabens medlemmer oppnevnes hver for seg etter utlysing og søknad for 3 om gangen, inngår i Norfo’s utvekslings-komité, og rapporterer til MDYEO. Det er utarbeidet egne funksjonsbeskrivelser for disse.

 Pr 1. juli 2022 består MDYEO’s stab av:

  • Korrespondent Europa, Asia, Afrika og Oseania (ledig fra 1.7.2023)
  • Korrespondent Nord-, Mellom- og Sør-Amerika
  • Short Term Coordinator Inbound (ledig umiddelbart)
  • Short Term Coordinator Outbound
  • Ansvarlig for IT og vår database
  • Ansvarlig for innkjøp, arrangement og fakturering
  • Ansvarlig for norsk opplæring (Språk- og Kulturkurs for Inbounds studenter)

 

Det spennende vervet som Short Term Coordinator Inbound er ledig, og lyses ut for en  3-års periode fra dags dato til 30.6.2026. Alternativ varighet kan avtales.

Vervet inngår Norsk Rotary Forums utvekslingskomité, og stillingen rapporterer direkte til MDYEO (Leder for Ungdomsutvekslingen i Norge).

Mer opplysninger om vervet kan fås ved å kontakte komiteleder (MDYEO) Rolf Thingvold på telefon 915 51 125 eller e-post: mdyeo@rotary.no

Søknad med en enkel CV bes sendes til Norsk Rotary Forum v/styret, og sendes til sekretær Thor O. Olsen på e-post; thor.o.olsen@ntnu.no

 Frist: 1. desember 2022.

 Det må påregnes å bruke en del tid på e-poster, avklaringer og oppfølging gjennom vinteren.

 Sommercamps – generelt

Short Term Youth Exchange Program (STEP), som omhandler sommerleirer og camps, er en del av Rotarys samlede ungdomsutvekslingsprogram.

Sommerleirer og camps er tilbud til ungdom i alderen 15-25 år. Det arrangeres sommerleirer hvert år i de fleste land i Europa også i flere land utenfor Europa. Leirene har en varighet på ca. 14 dager, og arrangeres i skolenes sommerferie (juni-juli-august). I Norge som regel i august.

Det er Rotary sine klubber i Norge og i utlandet (i samarbeid med distriketen) som arrangerer leirene, og som skaffer deltakere etter at leirene/ campene blir utlyst på Rotary sine web-sider.

Det er åpent for alle, også barn av Rotary medlemmer kan søke/ delta.

Inbound Coordinators oppgaver og ansvar

·       Bistå norske distrikter og klubber som planlegger eller ønsker å arrangere sommerleir med rådgivning og praktiskr råd/ praktisk info. Hjelp til invitasjoner.

·       Være en pådriver for at flest mulig distrikt arrangerer camper hvert år.

·       Publisere de ulike norske campene på vår Webside tidlig på vinteren.

·       Bistå internasjonale distrikter, klubber og søkere med informasjon om sommerleirer som arrangeres i Norge

·       Motta søknader om deltakelse på norske sommerleirer/ camper.

·       Kvalitetssikre og eventuelt godkjenne mottatte søknader, og videresendes dem til camp-kontakter for de norske sommerleirene.

·       Holde tett kontakt med de 6 DYEO’ene (distriktsansvarlige).

·       Bistå med å knytte kontakter mellom ungdommer og den norske camparrangøren.

 Pr 1. juli 2022 ser organisasjonskartet til ungdomsutvekslingen slik ut: 


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer