Web Analytics

Ledig verv i ungdomsutvekslingen i Rotary

Har du lyst på et spennende verv som koordinator for sommerleirene i Norge? Short Term Youth Exchange Program (STEP) er en del av Rotarys samlede ungdomsutveklingsprogram. Søknadsfrist 15. januar 2024


Ledig verv i Ungdomsutvekslingskomiteen i Rotary

Short Term Coordinator, Inbound


Multidistriktet (Norsk Rotary Forum) er et koordinerende organ for de seks distriktene, herunder for arbeidet med Ungdomsutvekslingen i Rotary i Norge. Ungdomsutvekslingskomitéen ledes av Multi District Youth Exchange Officer (MDYEO), og består ellers av MDYEO’s stab, samt 6 distriktsansvarlige (DYEO) en fra hvert distrikt. MDYEO = Multi District Youth Exchange Officer.

MDYEO disponerer en stab for praktisk gjennomføring av ulike oppgaver. Stabens medlemmer oppnevnes hver for seg etter utlysing og søknad for 3 år om gangen, inngår i Norfo’s utvekslings-komité, og rapporterer til MDYEO. Det er utarbeidet egne funksjonsbeskrivelser for disse. 

Pr 1. juli 2023 består MDYEO’s stab av:

  • Korrespondent Europa, Asia, Afrika og Oseania 
  • Korrespondent Nord-, Mellom- og Sør-Amerika
  • Short Term Coordinator Inbound (ledig)
  • Short Term Coordinator Outbound
  • Ansvarlig for IT og vår database
  • Ansvarlig for innkjøp, arrangement og fakturering
  • Ansvarlig for norsk opplæring (Språk- og Kulturkurs for Inbounds studenter)

 Det spennende vervet som Short Term Coordinator, Inbound er ledig, og lyses ut for en  periode

fra januar 2024 til 30.6.2026. Alternativ varighet kan avtales.

 Vervet inngår Norsk Rotary Forums utvekslingskomité, og stillingen rapporterer direkte til MDYEO (Leder for Ungdomsutvekslingen i Norge).

Mer opplysninger om vervet kan fås ved å kontakte MDYEO Rolf Thingvold på telefon 915 51 125 eller email: mdyeo@rotary.no 

Søknad med en enkel CV bes sendes til Norsk Rotary Forum v/styret, og sendes til sekretær

Thor O. Olsen på email; thor.o.olsen@ntnu.no  

Frist: 15. januar 2024. 

Det må påregnes å bruke en del tid på e-poster, avklaringer og oppfølging gjennom vinteren. 

Sommercamps – generelt

Short Term Youth Exchange Program (STEP), som omhandler sommerleirer og camps, er en del av Rotarys samlede ungdomsutvekslingsprogram.

Sommerleirer og camps er tilbud til ungdom i alderen 15-25 år. Det arrangeres sommerleirer hvert år i de fleste land i Europa også i flere land utenfor Europa. Leirene har en varighet på ca. 14 dager, og arrangeres i skolenes sommerferie (juni-juli-august). I Norge som regel i august.

Det er Rotary sine klubber i Norge og i utlandet (i samarbeid med distriketen) som arrangerer leirene, og som skaffer deltakere etter at leirene/ campene blir utlyst på Rotary sine web-sider.

Det er åpent for alle, også barn av Rotary medlemmer kan søke/ delta. 

Inbound Coordinators oppgaver og ansvar

·       Bistå de 6 norske distrikter og klubber som planlegger eller ønsker å arrangere sommerleir med rådgivning og praktiskr råd/ praktisk info. Hjelp til invitasjoner.

·       Være en pådriver for at flest mulig distrikt arrangerer camper hvert år.

·       Publisere de ulike norske campene på vår Webside tidlig på vinteren (sammen med DICO).

·       Bistå internasjonale distrikter, klubber og søkere med informasjon om sommerleirer som arrangeres i Norge

·       Motta søknader om deltakelse på norske sommerleirer/ camper.

·       Kvalitetssikre og eventuelt godkjenne mottatte søknader, og videresendes dem til camp-kontakter for de norske sommerleirene.

·       Holde tett kontakt med de 6 DYEO’ene (distriktsansvarlige).

·       Bistå med å knytte kontakter mellom ungdommer og den norske camparrangøren.

Pr 1. juli 2023 ser organisasjonskartet til ungdomsutvekslingen slik ut: 


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer