Web Analytics
FOR MEDLEMMER / ROTARYFONDET (TRF) / ROTARY GRANTS

TRF - The Rotary Foundation

Grants - Økonomiske tilskudd

I tillegg til Packaged Grant tilbyr Rotaryfondet to typer økonomiske tilskudd til klubbenes og distriktenes prosjekter:

District Grant - Distrikts tilskudd

District Grant er rammetilskudd som lar klubber og distrikter ta fatt i umiddelbare behov i deres lokalsamfunn og i utlandet. Distrikter kan be om opptil 50 prosent av deres ”District Designated Fund” (DDF) som et årlig tilskudd. Distriktet kan fordele dette på flere prosjekter. Distrikter som ber om mindre enn 50 prosent kan bruke den gjenværende DDF midler til å støtte PolioPlus eller til å delta i et ”Global Grant”. Distriktet forvalter og utbetaler midler til å støtte distrikt- og klubb sponsede aktiviteter, inkludert yrkesopplæringsteam (VTT), stipender og humanitære prosjekter, forutsatt at de er i tråd med TRFs misjon/formål.

Global Grant - Globalt tilskudd

Global Grant tilbyr muligheter til delta i strategisk fokuserte aktiviteter med stor virkningsgrad med økonomisk støtte fra stiftelsen, som strekker seg fra $15,000 til $200,000. Disse tilskudd gir støtte til store internasjonale humanitære prosjekter, yrkesfaglige treningsteam (VTT) og stipender som er bærekraftig og har målbare resultater innen en eller flere fokusområder. Aktivitetene kan drives individuelt eller i kombinasjon – for eksempel kan et prosjekt yte støtte til et VTT og et beslektet humanitært prosjekt. Klubber og distrikter kan enten lage egne Global Grant prosjekter eller være sponsor for et sammensatt prosjekt (packaged grant). Et sammensatt prosjekt utvikles av Rotary sammen med sine strategiske partnere.

Klubb- og distriktsutvikled globale tilskudd

Disse krever et minimum tilskudd fra verdensfondet (The World Fund(WF)) på
$ 15.000, og et prosjektbudsjett på minst $ 30.000. Bidraget fra WF forutsetter enten et 100 prosent tilsvarende tilskudd av DDF midler fra distriktet eller et
50 prosent tilskudd av kontante bidrag. Global Grant må være sponset av to klubber eller distrikter; en vertskapsklubb i det landet der aktiviteten finner sted og en internasjonal partner utenfor landet.

Når en planlegger et prosjekt bør det gjennomføres en grundig behovsvurdering som utforsker de presserende behov der prosjektet skal gjennomføres. Dette bør gjøres sammen med den lokale klubben og tilgjengelige lokale ressurspersoner.

Packaged Grant - sammensatte globale tilskudd

Disse er utviklet av Rotary og dens strategiske partnere - organisasjoner som arbeider innenfor fokusområdene og som tilbyr økonomisk støtte, teknisk ekspertise, eller juridisk bistand. The World Fund og strategiske partnere gir 100 prosent av midlene, og rotarianere gjennomfører prosjekter. Mulighetene for sammensatte globale prosjekter kunngjøres på nettet ettersom de blir tilgjengelige.

  

Fokusområder

Etter å ha undersøkt det spekter av humanitære spørsmål som rotarianere engasjerer seg i over hele verden, identifiserte Rotary seks områder der klubber og distrikter best kan oppnå reelle og målbare resultater. I 2020 kom det sjuende, og svært viktige området "Miljø og miljøvern". Alle prosjekter, studenter og yrkesfaglige treningsteam finansiert av globale tilskudd bør arbeide mot spesifikke mål innenfor ett eller flere av de følgende fokusområder:

Fred og konflikt forebygging / løsning

• Styrking av lokalt fredsarbeid
• Opplæring av lokale ledere for å hindre og å løse konflikter
• Støtte langsiktig fredsbygging i områder som berøres av konflikt
• Bistå sårbare befolkningsgrupper som er berørt av konflikter, særlig barn og
  unge
• Støtte studier knyttet til fred og konfliktløsning

Sykdomsforebygging og behandling

• Forbedre kapasiteten/kompetanse hos lokalt helsepersonell
• Bekjempe spredningen av hiv /AIDS, malaria og andre store sykdommer
• Forbedre helse infrastruktur i lokalsamfunn
• Utdanne og mobilisere samfunn for å bidra til å forhindre spredning av
  alvorlige sykdommer
• Støtte studier knyttet til sykdomsforebygging og behandling

Vann og sanitær

• Øke rettferdig tilgang til offentlig rent drikkevann og grunnleggende
  sanitære forhold
• Styrke lokalsamfunns evne til å utvikle og opprettholde bærekraftige vann
  og sanitærsystemer
• Utdanne lokalsamfunn om rent vann, sanitærforhold og hygiene
• Støtte studier knyttet til vann og sanitære forhold

Barne-og mødrehelse

• Redusere dødeligheten for barn under fem år
• Redusere mødredødeligheten
• Bedre tilgang til nødvendig helsetjenester og trent helsepersonell for mødre
  og deres barn
• Støtte studier knyttet til barne- og mødrehelse

Grunnutdanning og leseferdighet

• Sikre at barn har tilgang til grunnutdanning med tilfredsstillende kvalitet
• Redusere forskjeller mellom kjønn for tilgang til utdanning
• Øke leseferdighet blant voksne
• Styrke kapasiteten i lokalsamfunn til å støtte grunnleggende utdanning
  og leseferdighet
• Støtte studier knyttet til grunnutdanning og leseferdighet


Økonomi- og samfunnsutvikling

• Styrke utviklingen av lokale entreprenører og ledere, særlig kvinner i fattige
  lokalsamfunn
• Utvikle muligheter for anstendig og produktivt arbeid, spesielt for ungdom
• Bygge kapasiteten til lokale organisasjoner og nettverk i lokalsamfunnet som
  hjelp til økonomisk utvikling
• Støtte studier knyttet til økonom- og samfunns utvikling

Miljø og miljøvern


Bærekraft

For å være kvalifisert for et Global Grant må prosjekter være bærekraftig - det vil si det må fortsette å gi resultater lenge etter at midlene er utbetalt og rotarianeres engasjement er avsluttet. Bærekraftig prosjekter hjelper så mange mennesker som mulig, tar hensyn til miljøet og den lokale kulturen, involverer grasrot organisasjoner som Rotary samfunns korps, søker innspill fra det samfunnet som betjenes og tar vare på erfaringene. Global Grant forbereder også studenter/forskere og andre personer til å bidra til nye og innovative metoder innen områder som knytter seg til et fokusområde. Når en utvikler nye prosjekter, bør klubber og distrikter legge vekt på trening og utveksling av informasjon, slik at lokalsamfunn kan opprettholde resultatene og løse problemer på egen hånd.

Stipend

Stipend kan bli finansiert av enten District Grant eller Global Grant. District Grant har ingen begrensninger på nivå, lengde eller fagområde. Distrikter kan utvikle sine egne kriterier for valg av studenter, bestemme størrelsen på stipendet, og støtte studenter som går på lokale skoler (District Grant) eller universiteter (Global Grant).

Global Grant støtter internasjonale, graduate-nivå studier for ett til fire år knyttet til et av de 6 fokusområdene. Når det sendes en global søknad om stipend, må klubber eller distrikter fremlegge bevis for opptak på universitetet for den potensielle studenten. Hvis studenten skal gå på en institusjon som underviser på annet språk enn sitt eget morsmål, må søknaden inneholde akseptable resultater fra en Foundation-godkjent språktest. Beviset for opptak og resultater fra språktesten er ikke nødvendig før endelig søknad sendes inn.

Vocational Training Team

(VTT) - yrkesrettet treningsteam

Disse kan støttes av enten District Grant (DG) eller Global Grant (GG). Team sponset av DG ligner Group Study Exchange( GSE), men har ingen restriksjoner på deltakeres alder eller lengden på utvekslingen. GG støtter team som reiser utenlands for å bli opplært eller selv undervise i et eller flere av fokusområdene. Det skal være minst en rotarianer som teamleder og tre ikke-rotarianere pr. team. Det er ingen begrensning i antall personer i teamet og heller ingen aldersgrense, men alle gruppemedlemmene skal ha relevant faglig kompetanse og erfaring.

Teamene kan gi eller motta opplæring bl.a. på universiteter, sykehus og bedrifter. Deltakerne kan innkvarteres privat, på hoteller eller sovesaler. Flere team kan reise på et enkelt Global Grant. Budsjettet må totalt være på minst $ 30.000 for ett Global Grant, men dette inkluderer utgifter for gruppemedlemmer samt for alle andre prosjektaktiviteter.

Kvalifisering og forvaltning

Hva distrikter må gjøre

For å delta i District – og Global grant prosjekter må distriktet fullføre en online kvalifiseringsprosess hvert år, hvor en forplikter seg til å følge og implementere økonomiske og forvaltningsmessige retningslinjer slik de er beskrevet i ”district memorandum of understanding”(MOU). Distriktet må også gjennomføre et ” Rotary Foundation grant management seminar” som en del av kvalifiseringsprosessen for klubbene. Distriktet er ansvarlig for forsvarlig forvaltning av Foundation midler. Mottakere forventes å:

• Gjennomføre grundig aktivitetsplanlegging
• Sende fullstendige og nøyaktige søknader med dokumentasjon
• Involvere Rotarianere direkte i gjennomføringen av prosjekter
• Demonstrere åpenhet i alle finanstransaksjoner
• Sende rapporter til rett tid og med riktig innhold

Hva klubbene må gjøre

Klubbene må fullføre en årlig kvalifiseringsprosess for å være kvalifisert for Global Grants. For å kvalifisere seg, må klubbene sende ett eller flere medlemmer til distriktets Rotary Foundation grant management seminar, signere og rette seg etter klubbens MOU og i tillegg innfri de kvalifikasjonskrav som blir satt av distriktet. Klubbene er også forventet å overholde forvaltningskravene skissert ovenfor for distriktet. 

Søknadsprosessen

Søknad om District Grant går via distriktets TRF-ansvarlige (DRFCC).
Søknad om Global Grant sendes gjennom Member Access på www.rotary.org.

Global Grant søknader begynner med et kort forslag (proposal), levert online, som beskriver forventede aktiviteter og resultater. Søknader blir gjennomgått for å sjekke at de er komplett og møter de krav som stilles. Forslag og endelige søknader blir godkjent på en rullerende basis i løpet av året.

Rapportering

Distriktet er pålagt å sende inn en rapport til TRF og til alle klubber i distriktet på fordeling av midler innen 12 måneder etter å ha mottatt et District Grant. Global Grant søkere må levere fremdriftsrapporter hver 12 måneder så lenge prosjektet er i gang og en endelig rapport innen 2 måneder etter at prosjektet er ferdigstilt.

Trening og ressurser

Distriktene vil hvert år gjennomføre opplæring og sertifisering (kvalifisering).

Du finner mer informasjon på distriktenes hjemmesider og på
https://www.rotary.org/en/apply-grants


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer