Web Analytics
FOR MEDLEMMER / ROTARYKLUBBEN / MØTEPLIKTEN

Møteplikten

Mens klubbvedtekter tidligere var underordnet obligatorisk standard Rotary Club Constitution, er det nå åpnet for større valgfrihet når det gjelder møtene. Klubbene kan selv bestemme hvor ofte de vil ha møter, men det må være minst to pr. måned. Møteform kan veksle mellom online møter og standard møteform. Dag og tid kan varieres og klubben kan selv bestemme minstekrav til oppmøte. Det er heller ikke lenger krav om å føre oppmøtestatistikk, men det anbefales. Møtene er normalt av en times varighet, og skal bare unntaksvis gå ut over dette. 

Møteplikten er heller en møterett, og gir medlemmene mulighet til å delta på rotarymøter over hele verden, treffe nye venner, bli kjent med andre kulturer og oppleve fellesskap og vennskap på tvers av kulturelle, politiske, etniske og andre grenser. Selv om klubbene er bundet til å respektere Rotarys lover og vedtekter, har de en meget stor grad av selvstendighet i valg av prosjekter samt møte- og arbeidsprogrammer. Hver rotaryklubb er en autonom enhet innenfor de rammer Rotary Internationals lovverk setter. 

Innen Rotary International, som i andre sammenhenger, gjøres lover og vedtekter til gjenstand for fortolkninger. I slike fortolkningsspørsmål er det nødvendig å se den aktuelle problemstillingen i videst mulig sammenheng og (hvis mulig) trekke inn eventuelle forarbeider og annet grunnlagsmateriale som kan gi veiledning om intensjonene med lov-/vedtektstekster.

I henhold artikkel 7 i Rotarys lovbestemmelser, har klubbens egne vedtekter forrang framfor Artikkel, 8 pkt.1, Artikkel 12 og Artikkel 15 ved avvik.
Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer